Chưa có sản phẩm để so sánh So sánh
32 sản phẩm
Trong lượng Kích thước (mm) Giác cắt Màu Độ Tinh Khiết Giá Thao tác…
5.21 Kích thước
Excellent Giác cắt
E Màu sắc
VS2 Độ tinh khiết
Liên hệ
8.09 Kích thước
Excellent Giác cắt
D Màu sắc
VVS2 Độ tinh khiết
Liên hệ
8.13 Kích thước
Excellent Giác cắt
I Màu sắc
VS1 Độ tinh khiết
Liên hệ
7.99 Kích thước
Excellent Giác cắt
I Màu sắc
SI1 Độ tinh khiết
Liên hệ
5.08 Kích thước
Excellent Giác cắt
D Màu sắc
VS2 Độ tinh khiết
Liên hệ
7.58 Kích thước
Excellent Giác cắt
G Màu sắc
VS1 Độ tinh khiết
Liên hệ
5.11 Kích thước
Excellent Giác cắt
F Màu sắc
VS1 Độ tinh khiết
Liên hệ
5.07 Kích thước
Excellent Giác cắt
E Màu sắc
VS2 Độ tinh khiết
Liên hệ
9.32 Kích thước
Excellent Giác cắt
K Màu sắc
VS2 Độ tinh khiết
Liên hệ
5.2 Kích thước
Excellent Giác cắt
F Màu sắc
VS2 Độ tinh khiết
Liên hệ
5.08 Kích thước
Excellent Giác cắt
D Màu sắc
VS1 Độ tinh khiết
Liên hệ
5.29 Kích thước
Excellent Giác cắt
F Màu sắc
VS2 Độ tinh khiết
Liên hệ
7.06 Kích thước
Very Good Giác cắt
E Màu sắc
VS1 Độ tinh khiết
Liên hệ
5.2 Kích thước
Excellent Giác cắt
F Màu sắc
VS1 Độ tinh khiết
Liên hệ
4.36 Kích thước
Good Giác cắt
I Màu sắc
SI2 Độ tinh khiết
Liên hệ
5.07 Kích thước
Excellent Giác cắt
E Màu sắc
VS2 Độ tinh khiết
Liên hệ
5.84 Kích thước
Excellent Giác cắt
D Màu sắc
VS1 Độ tinh khiết
Liên hệ
8.18 Kích thước
Excellent Giác cắt
J Màu sắc
VS1 Độ tinh khiết
Liên hệ
5.2 Kích thước
Excellent Giác cắt
E Màu sắc
VS2 Độ tinh khiết
Liên hệ
5.06 Kích thước
Excellent Giác cắt
D Màu sắc
VS2 Độ tinh khiết
Liên hệ